Aktualności
Ponad 44 miliony złotych na dotacje dla firm sektora MŚP działających w Aglomercji Wałbrzyskiej

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW)ogłosiła nabór projektów wspierające działania przedsiębiorców sektora MŚP, dotyczące zwiększenia zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Termin naboru projektów zaplanowano od 30 listopada 2015 do 7 grudnia 2015 . Konkurs nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-006/15 ogłaszany jest przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) – Gminę Wałbrzych w ramach RPO WD 2014-2020 – Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Miejsce składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w imieniu Gminy Wałbrzych, prowadzi Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/.

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.5 Poddziałania 1.5.2 Schematu 1.5.A trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie w terminie:

od 30.11.2015r. od godz. 8.00 do 07.12.2015r. do godz. 15.00

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pisemnie. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej IPAW (www.ipaw.walbrzych.eu) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Kto  może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim Beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Na co można otrzymać dofinasowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Pomoc będzie przyznawana dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw na dowolną formę inwestycji początkowej.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczna, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi równowartość 10 575 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 EUR = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015r.) alokacja w PLN wynosi 44 843 288 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty, w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT AW (w przypadku realizacji projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej) czy z puli środków przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Zasady finansowania projektów

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

  • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
  • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub wewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Okres realizacji projektu

  • Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, których okres kwalifikowalności rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie projektu, z zastrzeżeniem ww. wydatków w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

  • Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do IPAW nie później niż do 31 stycznia 2018 r.

 

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl