Aktualności
Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój prowadzonej działalności gospodarczej 19.01.2017

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na dofinansowanie projektów na :

• badania przemysłowe i prace rozwojowe to   maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

• tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

•  Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;

•  konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

 

Nabór wniosków trwa do 02.03.2017 roku

Od 2.01.2017 r. do 02.03.2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie:
•    Schemat 1.2.A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
•    Schemat 1.2.B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•    Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
•    konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
•    konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,
Powyższe podmioty muszą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.
Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
I.    Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:
a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)
Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.
b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in.patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.
II.     Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów, wartość projektu, poziom dofinansowania:
•    Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 13, 9 mln  PLN.
•    Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
•    Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%.

Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
I.     Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
•    laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
•    centrów  badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,  będących jednostkami  organizacyjnymi  lub wyodrębnionymi  organizacyjnie jednostkami  rozpoczynającymi  lub rozwijającymi  działalność,  której głównym  zadaniem  jest  prowadzenie badań  naukowych  i prac  rozwojowych w wydzielonych  i przystosowanych  do tego  typu  działalności  pomieszczeniach przy  wykorzystaniu  infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.
Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.
Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).
Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.
II.    Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów, wartość projektu, poziom dofinansowania:
•    Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 13, 1 mln PLN.
•    Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.
•    Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:
- dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
- dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
- dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach schematów 1.2.A; 1.2.B
•    od godz. 8.00 dnia 02.01.2017 r. do godz. 15.00 dnia 02.03.2017 r.
Informacje nt. konkursu 1.2.A; 1.2.B:
•    1.2.A http://www.dip.dolnyslask.pl/images/Wyniki_ocen/Og%C5%82oszenie_o_konkursie__1.2.2_A.pdf
•    1.2.B
http://www.dip.dolnyslask.pl/images/Wyniki_ocen/ogloszenie_o_konkursie_1_2_B.pdf
•    Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach, Schematów 1.2.A; 1.2.B poprzez:
- e-mail: info.dip@umwd.pl
- telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
- bezpośrednio w siedzibie: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca; ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl