Aktualności
Mikropożyczka – nowe możliwości na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.02.2018

W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę ponad 6 mln złotych.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

– Maksymalna kwota pożyczka wynosi 80 tys. złotych, a maksymalny okres spłaty 7 lat. Istnieje także możliwość 12 miesięcznej karencji w spłacie, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Jej oprocentowanie jest na poziomie 0,2 %. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz pomaga przy wypełnieniu wniosku – wylicza Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

  • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
  • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
  • refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

Pożyczka nie może zostać także  przyznana rolnikom posiadającym gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych.

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę w ramach programu „Mikropożyczki”. Zobowiązuje się także do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  na www.frw.pl

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl