Klauzula RODO

KLAUZULA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych jest Forum Aktywności lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, NIP: 886-

277-73-92

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z

inspektorem danych osobowych powołanym przez administratora (Joanna Czocher)

poprzez adres e-mail asia@forum.hb.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny ul.

Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością

statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania z RPO WD 2014-2020, projektach i

wydarzeniach, realizowanych przez Forum Aktywności Lokalnej na podstawie wyrażenia

przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na Forum Aktywności

Lokalnej.

5. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umów

zawartych z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na

potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie

przepisów prawa (podmioty współpracujące przy wdrażaniu RPO WD 2014-2020).

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie

realizowanych projektów o których mowa w punkcie 3.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do

przenoszenia danych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną

danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania

czynności związanych z działalnością statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania ze

wsparcia w ramach projektów RPO WD 2014-2020, wydarzeniach, realizowanych przez

Forum Aktywności Lokalnej.

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

więcej >>>

Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl