Przydatne informacje

Krok Po kroku do Własnego Biznesu

1. Urząd  gminy – pierwsze formalności w jednym miejscu! 

Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa do właściwego urzędu gminy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1. Konsekwencją złożenia wniosku EDG-1 jest:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy);
  • nadanie numeru REGON (urząd statystyczny); aktualizacja bądź nadanie numeru NIP (urząd skarbowy);
  • zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek (ZUS lub KRUS).

Złożenie wniosku EDG-1 nie podlega opłacie.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej – urząd gminy

Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (w tym wspólnicy spółek cywilnych).

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Polacy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (korzystający ze swobody przedsiębiorczości na podstawie właściwych umów), którzy podejmują działalność gospodarczą na terytorium Polski, a mieszkają na stałe w innym państwie członkowskim UE, uzyskują wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie będącej głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej.

Organem ewidencyjnym jest wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta),To on dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie otrzymanego wniosku EDG-1. Na potwierdzenie dokonanego wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd gminy ma obowiązek doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku EDG-1. W praktyce jednak dokument ten wydawany jest od ręki.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku EDG-1.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera przede wszystkim:
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer PESEL oraz numer NIP;
2. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3. Wskazanie miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności;
4. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
5. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
6. Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej.

Dane z wniosku EDG-1 wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny, w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu, przekazuje do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu statystycznego, naczelnika urzędu skarbowego oraz ZUS albo KRUS.

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Oznacza to, że dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych!

 Ważne ! REGON to urząd statystyczny

Każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna) oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w zakresie tej działalności, ma obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych.

Wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W wyniku złożenia w urzędzie gminy wniosku EDG-1 zostanie nadany dla przedsiębiorcy numer REGON. Nadanie numeru REGON urząd statystyczny potwierdza poprzez wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku EDG-1 z urzędu gminy. Urząd statystyczny przesyła zaświadczenie do przedsiębiorcy na adres wskazany we wniosku EDG-1.

Nadanie numeru REGON nie podlega opłacie !

Komplet informacji uzyskasz tu: www.stat.gov.pl.


Nadanie numeru NIP - urząd skarbowy


Wniosek EDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP. Jeżeli osoba fizyczna nie posiada jeszcze numeru NIP, w wyniku złożenia w urzędzie gminy wniosku EDG-1 (zgłoszenie identyfikacyjne) zostanie jej nadany numer NIP przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Gdy przedsiębiorca posiada numeru NIP, wniosek EDG-1 będzie zgłoszeniem aktualizacyjnym.
Nadanie numeru NIP następuje w drodze decyzji wydanej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku EDG-1 z urzędu gminy, Właściwość naczelnika urzędu skarbowego dla osoby fizycznej ustala się według miejsca zamieszkania.

Komplet informacji uzyskasz tu: www.mf.gov.pl.

Zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek – ZUS

Wniosek EDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w wyniku złożenia w urzędzie gminy wniosku EDG-1 przedsiębiorca zostaje zgłoszony do ZUS, jako płatnik składek. Niezależnie od złożenia wniosku EDG-1 musi on we własnym zakresie dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Właściwość ZUS dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ustala się według siedziby płatnika składek.

Komplet informacji uzyskasz tu: www.zus.pl.

Ostatnie formalności

Rachunek bankowy

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, za pośrednictwem, którego będzie dokonywał lub przyjmował płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Dodatkowo rozliczenia z urzędem skarbowym (np. wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy) i ZUS (przekazanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) również muszą odbywać się za pomocą rachunku bankowego.

Decyzję o wyborze banku, który będzie prowadził rachunek przedsiębiorcy nie należy podejmować pochopnie. Stawki za tego rodzaju usługę różnią się znacząco. Wiele banków w ramach prowadzenia rachunku „ dokłada” wiele przydatnych bonusów, które mogą znacząco ułatwić prowadzenie konta.

Pieczątka firmowa  - koniecznie?    

Polskie prawo nie nakłada obowiązku posiadania pieczątki przez przedsiębiorcę, jednak w praktyce większość urzędów czy instytucji jej wymaga tak, więc warto ją wykonać by oszczędzić sobie niepotrzebnych komplikacji , tym bardziej, iż koszt takiej pieczątki nie jest dużym obciążeniem finansowym.

Uwaga Pieczątka firmowa powinna być czytelna i zawierać następujące dane:

  • nazwę firmy;
  • adres siedziby firmy, ewentualnie dodatkowe miejsca wykonywania działalności;
  • numer NIP, ewentualnie dodatkowo numer REGON;
  • dane kontaktowe np. numer telefonu, fax, e-mail, adres strony www.


Warto pamiętać:

Przedsiębiorca musi wybrać wyboru formy opodatkowania we właściwym Urzędzie skarbowym oraz
W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (w tym przypadku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej) przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)., Jako przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (tj. emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania (z wyłączeniem okresu, na który działalność została zawieszona).  Ma również prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, do którego może przystąpić w wybranym przez siebie terminie.

W przypadku ZUS ważne są terminy:

  • Do 10 dnia następnego miesiąca, deklaracje ZUS składają płatnicy niezatrudniający pracowników oraz dokonują w tym samym terminie opłaty składek.
  • Do 15 dnia następnego miesiąca deklaracje ZUS składają płatnicy zatrudniający pracowników i zobowiązani są do składania deklaracji, co miesiąc. Deklaracja może być składana osobiście w jednostce organizacyjnej ZUS lub przesyłana listem poleconym.


Na koniec pozostaje jeszcze podjęcie decyzji, kto będzie prowadził księgowość. Przedsiębiorca może prowadzić ją samodzielnie jednak lepszym rozwiązaniem jest zlecenie takiej usługi do profesjonalnego biura księgowego. Takie rozwiązanie ma swoje zalety. Przede wszystkim unikamy komplikacji wynikających z naszej niewiedzy. Biuro przypilnuje za nas terminów, rozliczeń a my spokojnie możemy zająć się prowadzeniem naszej firmy. Ceny za tego typu usługę są zróżnicowane , przy odrobinie wysiłku możemy wybrać takie biuro, które za niewygórowaną opłatę zajmie się nasza księgowością.Główne problemy ograniczające działalność gospodarczą firm MŚP w regionie wałbrzyskim w 2011 roku (wyniki sondażu telefonicznego 2011 rok)


Inne dokumenty do pobrania:

EDG-1 - Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
EDG-MW – Wniosek – Dodatkowe miejsca wykonywania dz. g. 
EDG-RB – Informacja o rachunkach bankowych
EDG- RD – Wykonywana działalność gospodarcza
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
EDG-POPR1 - Formularz do dokonywania korekt

Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl