Aktualności

Zapoznaj się z instrukcją przygotowania firmy do wymogów RODO

Kliknij tutaj

 

 

więcej >>>

Za pośrednictwem Internetu załatwiamy dziś bardzo wiele spraw - zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
Jako użytkownicy sieci jesteśmy narażeni na szereg niebezpieczeństw związanych z naszymi danymi oraz istotnymi informacjami przechowywanymi na naszych urządzaniach.

Poniżej kilka podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Naprawdę warto ich przestrzegać!
Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę ponad 6 mln złotych.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

– Maksymalna kwota pożyczka wynosi 80 tys. złotych, a maksymalny okres spłaty 7 lat. Istnieje także możliwość 12 miesięcznej karencji w spłacie, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Jej oprocentowanie jest na poziomie 0,2 %. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz pomaga przy wypełnieniu wniosku – wylicza Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

  • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
  • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
  • refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

Pożyczka nie może zostać także  przyznana rolnikom posiadającym gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych.

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę w ramach programu „Mikropożyczki”. Zobowiązuje się także do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  na www.frw.pl

więcej >>>

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej p. z o.o. rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego 21 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne. Dostępne są dwa rodzaje pożyczek: powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 5% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia oraz powyżej 1 000 000 złotych do 1 500 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 10% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia. Pożyczka umożliwia przedsiębiorcom pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. W ramach pożyczki przedsiębiorcy mogą spłacać raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące, bez możliwości karencji w spłacie. Preferencyjne oprocentowanie wyniesie od 2,85%. DAWG Sp. z o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki.

Więcej informacji na ten temat tutaj

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza osoby nie pracujące ( bezrobotne i bierne zawodowo) na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku, o godzinie 8.30  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 roku, o godzinie 11.00  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7

W ramach projektu oferujemy wsparcie finansowe w wysokości do 24 000 złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 21 600 złotych. Dodatkowo Uczestnicy i Uczestniczki projektu skorzystają ze szerokiego wachlarza usług doradczych niezbędnych w pierwszym okresie funkcjonowania firmy. Z projektu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujący na terenie powiatów jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego.

Do zobaczenia na spotkaniu informacyjnym

Szczegóły dotyczące spotkania pod numerem telefonu: 74 8480100

więcej >>>

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Regulaminy i wzory dokumentów  na stronie projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, zawieszone zostały, wymagane systemem realizacji, niezbędne dokumenty pozwalające na uruchomienie procesu rekrutacji. Dokumenty zostały w dniu dzisiejszym tj. 19.01.2018 roku zatwierdzone przez Instytucję Organizującą Konkurs. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi wzorami dokumentów oraz ich pobieranie i wypełnianie. Przypominamy, iż od dnia 5 lutego 2018 roku rozpoczynamy rekrutację i przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Rekrutacja realizowana jest w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc. Projekt prowadzony jest przez Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Uczestnicy i Uczestniczki projektu mogą ubiegać się o dotacje na założenie i funkcjonowanie własnej firmy przez pierwsze 12 miesięcy w wysokości sięgającej do 45600 złotych.

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza osoby nie pracujące ( bezrobotne i bierne zawodowo) na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 stycznia 2018 roku, o godzinie 10.00 w gmachu głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Ul. Zamkowa 4 w Wałbrzychu

Piętro 1, sala numer 104.

W ramach projektu oferujemy wsparcie finansowe w wysokości do 24 000 złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 21 600 złotych. Dodatkowo Uczestnicy i Uczestniczki projektu skorzystają ze szerokiego wachlarza usług doradczych niezbędnych w pierwszym okresie funkcjonowania firmy. Z projektu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujący na terenie powiatów jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego.

 

 

Do zobaczenia na spotkaniu informacyjnym

Szczegóły dotyczące spotkania pod numerem telefonu: 74 8480100

więcej >>>

193 osoby bezrobotne i bierne zawodowo założyły na Dolnym Śląsku własne firmy, dzięki wsparciu finansowemu, które zostało udzielone przez realizatorów projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych. Branże w których najczęściej działają nowe utworzone firmy to sektor budowlany, mechanika pojazdów, mikro firmy cateringowo-gastronomiczne oraz kosmetyka i fryzjerstwo.

Młodzi przedsiębiorcy po zakończeniu cyklu profesjonalnych szkoleń przygotowujących to założenia i utrzymania małej firmy na rynku gospodarczym walczyli swoimi pomysłami o dotacje w wysokości do 20600 złotych. Były one przeznaczone m.in. na zakupy  urządzeń i programów komputerowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. – Uczestnicy projektu mogli również starać się o tzw. wsparcie pomostowe do kwoty 1300 złotych miesięcznie z przeznaczeniem na opłaty podstawowych kosztów wynikających z prowadzenia firmy. To głownie opłaty obowiązkowe na ZUS, prowadzenie księgowości czy ubezpieczenie zakupionego w ramach dotacji sprzętu- mówi koordynatorka projektowych działań  Maria Kamińska ze stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej. Oprócz wsparcia finansowego, przedsiębiorcy korzystają z doradztwa profesjonalistów, którzy na bieżąco starają się rozwiązywać problemy, pojawiające się w pierwszym okresie działalności gospodarczej. W projekcie biorą udział osoby zamieszkujące na terenie powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, lubańskiego. Zakończenie projektu planowane jest 31.08.2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 10 799 976,00 złotych. Niniejszy projekt realizowany jest w partnerstwie przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Fundację Razem w Wałbrzychu, stowarzyszenie Excalibur z Zielonej Góry, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Partnerstwo niniejszych podmiotów, a szczególnie obecność Powiatowych Urzędów Pracy daje gwarancję jakości i efektywności zaplanowanego wsparcia w projekcie. Wszystkie podmioty tworzące partnerstwo cechuje duże doświadczenie w obszarze wsparcia zaproponowanego w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” oraz znajomość problemów dotykających grupę docelowa czyli osoby po 30 roku życia bezrobotne i bierne zawodowe. 

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości będzie kontynuował działania związane z dotowaniem osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które są zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Właśnie otrzymaliśmy informację, iż nasz nowy projekt pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2 realizowany będzie przy wsparciu unijnych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Osoby które uzyskają dotację w ramach projektu będą mogły dokonać zakupów inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia firmy do wysokości 24 000 złotych oraz będą mogły starać się o finansowe wsparcie pomostowe do wysokości 22 200 złotych z przeznaczeniem na m.in. obowiązkowe opłaty ZUS, księgowość, wynajem lokalu niezbędnego do prowadzenia firmy. O szczegóły projektu pod numerem telefonu 748480100. Zapraszamy !!!.

więcej >>>

Zapraszamy do udziału w  bezpłatnym szkoleniu pn. „Sposoby i metody promowania swojej firmy w Internecie (w tym social media)” w ramach akcji  "Wspierajmy Sąsiedzki Biznes" . Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 6 czerwiec 2017r. we Wrocławiu w Hotelu Q Plus (http://www.qhotels.pl/wroclaw-plus). Trenerami na spotkaniach będą: Mariusz Łodyga - Ekspert z dziedziny marketingu (http://mariusz-lodyga.pl/) oraz eksperci Internetowych Rewolucji od Google (https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/f2f). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest rejestracja poprzez stronę WWW: https://www.sasiedzkibiznes.pl/akademia.html

więcej >>>

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

więcej >>>

Szansę na uzyskanie unijnego wsparcia otrzymają mikroprzedsiębiorcy Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata. Aż do 30 marca 2017 r. w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 23, przedsiębiorcy mogą składać swoje wnioski o dofinansowanie projektów w dedykowanym im konkursie.

CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Przyjdź na spotkanie informacyjne w Wałbrzychu!

14 lutego 2017 r., godziny: 10.00 - 13.00,
STARA KOPALNIA, ul. Wysockiego 29

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły spotkania dostępne są na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

więcej >>>

Zapraszamy w dniu  9 lutego 2017r., godz. 9.30 na bezpłatne szkolenie pn. ,,Jak zatrudniać obcokrajowców? Przepisy, procedury i obowiązki pracodawcy” organizowane w ramach I Transgranicznego Forum Rynku Pracy. Spotkanie adresowane do pracodawców oraz przedstawicieli publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia będzie miało na celu poszerzenie wiedzy o możliwościach zatrudnienia obcokrajowców. W trakcie forum będzie możliwość skorzystania z porad indywidualnych pracowników: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - doradcy EURES, Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce spotkania

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”

ul. Piotra Wysockiego 29, 58-100 Wałbrzych

Sala Multimedialna

Program szkolenia:
9.00– 9.30    Rejestracja
9.30- 9.45    Sesja wprowadzająca
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców
9.45- 10.30    Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy
Marzena Radochońska –  Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

10.30- 11.15    Legalizacja pracy cudzoziemców spoza UE w Polsce
Przedstawiciel Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
11.15- 11.30    Przerwa kawowa
11.30- 12.15    Cudzoziemcy – nowe wyzwania dla administracji pracy
Ewa Grzebieniak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
12.15- 13.00    Działalność agencji zatrudnienia - ogólne zasady
Paulina Latusek –  Starszy Inspektor Pracy - Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu
13.00- 13.45    Ustawa o delegowaniu pracowników - podstawy prawne, obowiązki pracodawców, warunki delegowania i zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy
Agata Kostyk-Lewandowska – Inspektor Pracy  w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu
13.45- 14.30    Ustalanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych dla  obcokrajowców  zatrudnionych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw sąsiadujących z Polską
Małgorzata Gerono –  Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie w Jeleniej Górze
14.30- 15.00    Współpraca pracodawców z agencjami pośrednictwa pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców – panel dyskusyjny
Arkadiusz Więckiewicz – Menadżer Regionu , Randstad Polska Sp. z o.o.
Krzysztof Inglot  - Pełnomocnik Zarządu ds. sprzedaży Work Service SA
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców
15.00- 15.10    Podsumowanie szkolenia
15.10    Lunch

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dp.org.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia: 6 lutego 2017r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji pod numerem:
74 64 80 533; kom.: 530 828 511 lub pod adresem mailowym: marzena.szczegielniak@dp.org.pl

 

więcej >>>

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na dofinansowanie projektów na :

• badania przemysłowe i prace rozwojowe to   maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

• tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

•  Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;

•  konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

 

Nabór wniosków trwa do 02.03.2017 roku

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiebiorczości zaprasza osoby niepracujące, zainteresowane udziałem w projekcie oraz pozyskaniem środków finansowych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację. W ramach kolejnej tury rekrutacji, organizujemy spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na ten cel .

 Poniżej terminy oraz lokalizacja spotkań:

 Bolków  11.01.2016., godz. 10.30;  Dom Kultury w Bolkowie ulica Szpitalna 16. Na to spotkanie w szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie powiatów jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lubańskiego

​Wałbrzych  17.01.2017., godz. 10.00;  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul.  ul. Ogrodowa 5b, sala szkoleniowa.

Ząbkowice Śląskie 18.01.2017, godz 11.00;siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ulica Powstańców Warszawy 7

​Dzierżoniów:  20.01.2017., godz. 10,30; Wrocławska 47 Dzierżoniów, sala konferencyjna. ( obok stadionu oraz bazaru)

​W ramach projektu można pozyskać  dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 20 600 złotych oraz do 15600 złotych na opłacenie obowiązkowych składek ZUS przez 12 miesięcy plus około 7000 złotych w postaci wsparcia doradczego. Wartość, łacznego wsparcia wynosi  ponad 43 000 złotych dla jednego Uczestnika/Uczestniczki projektu.

Szczegółowe informacje na temat spotkań udzielane są pod numerem telefonu 74848010

więcej >>>

Innowacja dla mikro, małej, średniej firmy jest wielokrotnie wielkim wyzwaniem finansowym. Przedsiębiorcy nie zawsze mogą pozwolić sobie na kosztowne nowatorskie modernizacje. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę. Poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązania problemów rozwojowych mogą być proponowane przez jednostki naukowe w zakresie usług badawczo-rozwojowych dla MŚP.
Finansowanie takich usług będzie możliwe poprzez projekty grantowe realizowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu.  17 października br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach schematu 1.2.C na projekty grantowe, tj. bony na innowacje.
„Bony na innowacje” to kolejne wsparcie potrzeb rozwojowych mikro, małych i średnich  firm w zakresie zwiększenia ich aktywności innowacyjnej, tj. prowadzenia prac badawczych, a więc i rozwoju innowacji. Celem projektów jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Dofinansowanie w postaci  bonu przeznaczone jest na usługi badawczo-rozwojowe polegające m.in na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, jej optymalizacji. Przedsiębiorca w tym wypadku nie musi przy zlecaniu badań posiadać środków na ich sfinansowanie. Rzeczywisty przepływ pieniędzy w projekcie za zrealizowane dla przedsiębiorcy prace badawcze to transfer między Grantodawcą, czyli JST lub IOB, a jednostką naukową. Maksymalna wartość wsparcia w formie bonu na jedno przedsiębiorstwo to 100 tys. PLN  – wyjaśnia Renata Granowska – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
Grantowy konkurs dla JST i IOB na usługi dla przedsiębiorstw „Bon na innowacje”
Prawie 50 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów grantowych w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. O dofinansowanie projektów grantowych  mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym również organizacje pozarządowe spełniając tym samym rolę Granotodawcy „Bonu na innowacje”. Projekty mają dotyczyć usług dla przedsiębiorców prowadzących do zwiększenia ich aktywności innowacyjnej oraz dynamizowania ich  współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.
Rodzaje wsparcia oferowane MŚP w projektach grantowych
Projekty grantowe muszą zakładać dwa rodzaje wsparcia dla MŚP. Po pierwsze wsparcie niefinansowe  polegające na konsultacjach i doradztwie w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu na innowacje.
Po drugie: wsparcie finansowe w formule grantu (bonu) przekazywane przez JST lub IOB przedsiębiorstwu to  dofinansowanie przeznaczone na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Grant może sfinansować przedsiębiorcy  m.in.: audyt technologiczny (do 5% otrzymanego bonu), opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
Wykonawcą usługi świadczonej dla MŚP w ramach bonu na innowacje może być wyłącznie jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 18.11.2016 r. do 04.01.2017 r.

więcej >>>

Rozpoczynamy rozdzielanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 20 600 złotych oraz do 15600 złotych na opłacenie obowiązkowych składek ZUS przez 12 miesięcy

Więcej informacji na temat udzielanych dotacji przez Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu Własny biznes nie jest dla wybranych na dedykowanej projektowi stronie internetowej KLIKNIJ TUTAJ

więcej >>>

Minimum 1,5 tysiąca przedsiębiorstw powstanie na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych dwóch lat. Na ich założenie bezrobotni dostaną bezzwrotną dotację w wysokości około 24 tysięcy złotych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opublikował listę 27 podmiotów, które będą dysponować ponad 77 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Miło nam poinformować, iż projekt złożony przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej wraz z Partnerami pn " Własny biznes nie jest dla wybranych" uzyskał najwyższą ocenę i otrzyma dofinansowanie. Za udzielanie wsparcia w ramach projektu odpowiadać będzie Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

 

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza w dniu jutrzejszym na spotkanie organizowane przez Punkt Informacji Fundusze Europejskie w Wałbrzychu. Głównym tematem spotkania będą możliwości otrzymania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. W pierwszym bloku informacyjnym, będę miał przyjemność zaprezentować ofertę dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach funduszy europejskich, przygotowaną przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia 2016 roku ( środa)  w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, sala 26, II piętro.
W programie spotkania Środa z Funduszami o możliwościach otrzymania dotacji lub pożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej mówić będą:
1.Arkadiusz Czocher -  Prezes Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej ( Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości / Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej)
2. Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu
3. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
4. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim
5. Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”
6. Wsparcie w starcie II - niskooprocentowana pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – Przedstawiciel ECDF

więcej >>>

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje pożyczki dla przedsiębiorców na rozwój i wydatki bieżące. Dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pierwsza o maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i druga do 250 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością produkcyjną. Okres spłaty w obu przypadkach wynosi 12 miesięcy. Możliwe będzie też skorzystanie z dogodnego okresu karencji do 11 miesięcy. O pożyczki w systemie Post-JEREMIE mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy. Pożyczkę do 100 tys. zł może otrzymać praktycznie każdy przedsiębiorca i przeznaczyć ją na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rozliczenie tej pożyczki będzie możliwe na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy. Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej i wynosi w skali roku od 3,03% dla pożyczek do 100 tys. zł oraz od 2,83% dla pożyczek do 250 tys. zł.

więcej >>>

W imieniu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ambasady RP w Hawanie oraz Ministerstwa Rozwoju RP, zapraszamy do udziału w misji gospodarczej na Kubę.Misja odbędzie się w dniach 27-30 czerwca. Przewodniczyć jej będzie podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki.

W ramach misji odbędzie się „Polsko-Kubańskie Forum Gospodarcze” organizowane we współpracy z Kubańską Izbą Gospodarczą, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej Kuby, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz kubańskich przedsiębiorców. Zorganizowane zostaną także indywidualne spotkania b2b dla polskich i kubańskich przedsiębiorców z takich branż jak: m.in. okołoturystyczna, maszynowa, energetyczna, spożywcza i przetwórstwa spożywczego (a także maszyny/ linie produkcyjne do przetwórstwa spożywczego), chemia gospodarcza, farmaceutyczna, kosmetyczna, tekstylna, budowlana (w tym technologie wodne, oczyszczalnie), logistyczna, IT, morska, itp.

Wszystkie spotkania prowadzone będą w j. hiszpańskim i j. angielskim. W ramach misji zaplanowano także wizytę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mariel (La Zona Especial de Desarrollo Mariel).

Koszty przelotu, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz koszty związane z pobytem na terytorium Kuby firmy ponoszą we własnym zakresie.
Organizatorzy pokrywają koszty tłumaczy podczas spotkań indywidualnych firm, transportu lokalnego i przygotowania katalogu uczestników misji.

Zgłoszenia udziału do 6 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia udziału w misji oraz szczegółowe informacje:
PAIiIZ Agnieszka Schütte
E-mail: agnieszka.schutte@paiz.gov.pl

więcej >>>

1 czerwca ruszą dwa duże konkursy na dotacje dla firm. W każdym będzie do wzięcia po miliard złotych.
Chodzi o pieniądze z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" i dwa główne instrumenty wsparcia, jakimi dysponują w jego ramach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Szybka ścieżka
NCBR zaoferuje firmom 1 mld zł w jednym ze swych dwóch głównych instrumentów pomocy, jakim jest poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Ten mechanizm wsparcia jest potocznie zwany szybką ścieżką ze względu na czas wydania decyzji o dofinansowaniu. Dla małych i średnich firm skrócono go do ok. 60 dni, a dla dużych do ok. 90 dni. Szybka ścieżka podzielona jest zasadniczo na dwie, a de facto na trzy części. Po pierwsze, dotacje trafiają do sektora MŚP. Po drugie, do firm dużych. Przy czym pula dla sektora MŚP jest dodatkowo rozbita na dwie części. Pierwsza dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich województw, a druga MŚP z tzw. regionów słabiej rozwiniętych, a więc ze wszystkich poza Mazowszem. Tegoroczny konkurs kierowany do MŚP ze wszystkich regionów NCBR ogłosiło 1 marca. Nabór wniosków już trwa (od 4 kwietnia do 29 lipca). Budżet tego konkursu to 750 mln zł. 1 czerwca ruszy nabór w szybkiej ścieżce przeznaczony dla firm dużych (tj. niespełniających kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy) zainteresowanych realizacją projektów, których minimalna wartość kosztów wynosi 12 mln zł. Dofinansowanie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą być dotowane). Jednym z warunków uzyskania grantu jest zobowiązanie przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu. Konkurs dla dużych firm potrwa do 30 grudnia br. Ogółem w br. przeprowadzone zostaną trzy konkursy w szybkiej ścieżce. Poza tym już trwającym dla MŚP i nadchodzącym dla dużych firm przewidziano też trzeci, dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Do nich ma trafić 750 mln zł. Ogłoszenie i rozpoczęcie naboru zaplanowano na III kw. br.

Wnioski do końca sierpnia
Drugi miliard złotych 1 czerwca zaoferuje PARP z poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek". Celem tego instrumentu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich firm poprzez zapewnienie im funduszy na realizację wdrożeń projektów badawczych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem inwestycji mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Resort rozwoju podkreśla, że w związku z dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w pierwszym konkursie, przeprowadzonym w schemacie „Badania na rynek", najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld zł. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotacje mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych). Wnioski o dotacje będzie można składać do PARP od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
– W przypadku działania „Badania na rynek" kluczowe jest, aby posiadane przez beneficjenta wyniki prac badawczo-rozwojowych wskazywały na możliwość ich komercyjnego, opłacalnego wykorzystania. Efektem wspieranych projektów musi być wprowadzenie nowych produktów lub usług. Do dofinansowania mogą być rekomendowane jedynie projekty, których efektem będzie produkt lub usługa innowacyjna minimum w skali kraju – mówi „Rzeczpospolitej" Miłosz Marczuk, rzecznik PARP. Przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 20 mln zł. Są to pieniądze głównie na realizację inwestycji niezbędnej do komercjalizacji wyników posiadanych badań. Wsparcie jest jednak kompleksowe. Jeżeli dla wdrożenia na rynek nowych produktów bądź usług jest to niezbędne, to przedsiębiorcy mogą też uzyskać dotację na realizację prac rozwojowych (do 450 tys. zł) oraz na usługi doradcze (do 500 tys. zł).
Żródło ( www.rp.pl)

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż posiada środki finansowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na utworzenie mikro firm dla osób młodych, które nie ukończyły 29 roku życia

Z dotacji mogą skorzystać w pierwszej kolejności osoby zamieszkujące na obszarze wiejskim zlokalizowanym na terenie powiatów wałbrzyskiego oraz kłodzkiego. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Wsparcie skierowane jest do osób niepracujących oraz nie uczących się w systemie dziennym.

Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w wysokości do maksymalnie 20 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe na okres od 6 do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż 13200 złotych z przeznaczeniem  na wydatki niezbędne do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej typu obowiązkowe składki ZUS, księgowość, ubezpieczenie zakupionego w ramach dotacji sprzętu.

Szczegółowe informacje na temat udzielanych dotacji pod numerem telefonu 74 8480100

 

więcej >>>

21 kwietnia w Letia Business Center w Legnicy odbędzie się spotkanie Forum HR w LSSE poświęcone sytuacji na polskim rynku pracy. O wyzwaniach przed którymi stoją pracodawcy, wymogach rynku pracy, możliwościach zatrudniania obcokrajowców oraz kształceniu gwarantującymi najlepsze kadry dla przemysłu będą rozmawiać m.in. przedstawiciele BZWBK, firm: Winkelmann, Faurecia, Elektrolux Świdnica, Kancelarii Olesiński&Wspólnicy TBC. Moderatorem dyskusji będzie Janusz Dziewit z Experum HR. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania i potwierdzenia swojego udziału do 18 kwietnia.
Szczegóły:
http://lsse.eu/news/zapraszamy-na-forum-hr/

więcej >>>

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zapraszamy przedsiębiorców do udziału w III edycji Polsko - Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, która odbędzie się w ramach X Forum Nowej Gospodarki, organizowanego 10 czerwca 2016 r. w Parku Naukowo - Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Wiodącą tematyką Forum będą transformacja energetyczna Polski Południowej i budowanie miast przyszłości, dlatego proponowane spotknia b2b skierowane będą do firm działających w następujących sektorach:

technologie energooszczędne,
odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika),
efektywność energetyczna,
inteligentne sieci energetyczne (automatyka budynkowa),
budownictwo niskoenergetyczne,
oraz rozwiązania IT dla powyższych sektorów.
Udział w giełdzie kooperacyjnej zapowiedziały niemieckie firmy z Landu Północnej Nadrenii - Westfalii, operujące w powyższych sektorach. Organizowane spotkania b2b będą niepowtarzalną okazją do nawiązania współpracy z niemieckimi i polskimi partnerami w jednym miejscu i w jednym dniu.

Firmy zainteresowane udziałem prosimy o zarejestrowanie się i UTWORZENIE PROFILU na stronie: https://b2bharmo.com/Katowice2016
Rejestracja oraz wybór partnerów beą możliwe do dnia 6 czerwca 2016 r. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać swój harmonogram spotkań na stronie internetowej. Spotkania będą się odbywały w języku angielskim/niemieckim/polskim, w godzinach 9.30 - 14.00 oraz 15.00 - 16.00.
Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.

więcej >>>

20 kwietnia do Wrocławia przyjadą przedstawiciele gubernatora amerykańskiego stanu Nevada wraz z grupą tamtejszych przedsiębiorców. Amerykanie spotkają się z dolnośląskimi firmami na rozmowach B2B. Na Dolnym Śląsku Amerykanie zamierzają nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami przemysłu obronnego, samochodowego, lotniczego – chodzi głównie o maszyny bezzałogowe - a także farmaceutycznego. Zależy im na podjęciu kontaktów gospodarczych oraz naukowych z naszymi firmami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

W lutym amerykańska delegacja odwiedziła siedem polskich miast - Warszawę, Kraków, Katowice, Poznań, Lublin, Rzeszów i Wrocław - w poszukiwaniu kooperantów i inwestorów. Po spotkaniach stolice regionów przedstawiły oferty współpracy. Najciekawszą dla Amerykanów okazała się propozycja Dolnego Śląska, przygotowana przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z.o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Zdaniem Amerykanów, dolnośląskie firmy wybijają się pod względem innowacyjności i elastyczności działania.

Firmy zainteresowane spotkaniem z amerykańskimi przedsiębiorcami mogą się jeszcze zgaszać do Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG sp. z o. o.
tel. + 48 71 794 54 46

więcej >>>

W imieniu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe działających na rzecz mieszkańców Śródmieścia w Wałbrzychu do uczestnictwa w spotkaniu diagnozującym potencjał oraz problemy i potrzeby Śródmieścia Wałbrzycha w kontekście tworzonego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025. Spotkanie realizowane na zlecenie Gminy Wałbrzych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku w godzinach 15.00-19.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul Mickiewicza 26, I piętro. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców działających na rzecz mieszkańców Śródmieścia Wałbrzycha. Podczas spotkania mającego charakter warsztatu będą określane:

- potencjały i potrzeby organizacji i przedsiębiorców w kontekście możliwości ich oddziaływania na rewitalizowany obszar,

- potencjał, problemy i potrzeby Śródmieścia postrzegane z perspektywy podmiotów tu działających,

- pomysły na realizowane na Śródmieściu działania w obszarach społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych.

Uzyskana wiedza będzie podstawą do stworzenia diagnozy jakościowej Gminnego Programu

Rewitalizacji Wałbrzycha oraz planu jego wdrażania. Program obejmie również listę konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze rewitalizowanym między innymi przy wsparciu funduszy unijnych i środków Gminy Wałbrzych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie 74 665 11 11 lub mailem na adres:

rcwip@rcwip.pl. W kolejnych tygodniach odbędą się spotkania w kontekstach wałbrzyskich dzielnic: Podgórze, Nowe Miasto, Sobięcin, Stary Zdrój i Biały Kamień.

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości  prowadzi  w trybie ciągłym nabór osób chętnych do skorzystania z doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych. Doradztwo kierowane jest w pierwszej kolejności do osób pozostających bez zatrudniania. Doradztwo świadczone jest w formie spotkań doradców biznesowych z Klientami, w siedzibie Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z doradztwa

 Bliższe informacje:

Biuro SIP, tel. 748480100 lub biuro@inkubatorsudecki.pl

 

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie pt.

„Przygotowanie biznesplanu ”

Szkolenie adresowane jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą w różnych formach prawnych.

W celu rezerwacji miejsca, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie udziału w szkoleniu drogą telefoniczną pod nr telefonu 74 84801000 do dn. 07.03.2016 do godziny 1530.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

 Bliższe informacje:

Biuro SIP, tel. 748480100 lub biuro@inkubatorsudecki.pl

 

więcej >>>

Pochodząca z Wałbrzycha, znana firma doradcza Human Partner obchodziła jubileusz swojej działalności. Uroczystość urodzinowa z udziałem znamienitych gości odbyła się w Zamku Topacz k. Wrocławia. Podczas imprezy wystąpiła znana wrocławska artystka Natalia Lubrano. Właściciele Human Partner Kamila i Marcin Kowalscy w trakcie przemówień wspominali początki firmy rodzinnej oraz wymieniali jej liczne sukcesy. Podkreślali, że w biznesie jest szczególnie potrzebna odwaga, aby realizować trudne i czasami ryzykowne decyzje.  Do tego ważna jest wizja, bo bez niej nie można osiągnąć sukcesu rynkowego.

Firma doradczo-szkoleniowa Human Partner powstała 10 lat temu w Wałbrzychu, a jej założycielami było małżeństwo Kamila i Marcin Kowalscy. Od początku istnienia, firma zajmowała się wspieraniem lokalnych przedsiębiorstw MŚP w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój oraz szkoleniami. Do dzisiaj Marcin Kowalski angażuje się społecznie w liczne inicjatywy związane z promocją i rozwijaniem przedsiębiorczości, jest m.in. wiceprezesem regionalnego związku pracodawców – Dolnośląscy Pracodawcy.

 Spółka Human Partner słynnie z podejmowania się trudnych i złożonych projektów unijnych. Była m.in. autorem innowacyjnego projektu z partnerem amerykańskim w zakresie wdrożenia rozwiązań z genetyki spersonalizowanej czy polsko–francuskiego projektu dla firm MŚP przechodzących procesy zarządzania zmianą. W ubiegłym roku, jako jedyna firma szkoleniowa z Dolnego Śląska znalazła się w prestiżowym magazynie Book of Lists, wydawanym przez czasopismo Warsaw Business Journal. Book of Lists to największy i najdłużej obecny na polskim rynku ranking biznesowy, w którym klasyfikowane są firmy z rożnych sektorów biznesu w Polsce m. in. finansowego, usługowego, konsultingowego, reklamowego,  czy telekomunikacyjnego.

Zarządowi i pracownikom Human Partner składamy  serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych licznych sukcesów biznesowych

więcej >>>

Jeszcze tylko do 19 lutego 2016 przedsiębiorcy z Aglomeracji Wałbrzyskiej będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu. Do rozdania jest ponad 44 miliony złotych.

O dofinansowanie projektu mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z obszaru 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską. Aplikować będą o środki z w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedsiębiorcom sektora MŚP zadedykowany jest konkurs w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług MŚP. Dofinansowanie otrzymają projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na:

-wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Więcej informacji na:
www.ipaw.walbrzych.eu

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości przeprowadził sondaż, kórego celem było sprawdzenia jakich pracowników i o jakich kwalifikacjach poszukują przedsiębiorcy i pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Sondażem objęto ponad 150 dolnośląskich podmiotów gospodarczych i instytucji poszukujących pracowników. Sondaż przeprowadzono w okresie od 7 do 18 grudnia 2015 roku. Wyniki sondażu publikujemy tutaj

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na unijne dofinansowanie związane z projektami z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP w ramach dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

To pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z którego będzie można pozyskać na Dolnym Śląsku dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej, w tym dzięki wykorzystaniu OZE.

Konkurs realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP, jest adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego.

Jak informuje firma Europrojekty Consulting, w ramach działania 3.2 wspierane będą projekty inwestycyjne w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (w tym z uwzględnieniem OZE).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi od 35% do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 50 tys. zł, a maksymalna - 10 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie od 07.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości  jest współorganizatorem obchodów 5-lecia działalności Klubu Biznes na Obcasach działającego w naszym regionie. Od momentu powstania klubu jego główną animatorką i „dobrą duszą” jest Barbara Żurakowska.  W  spotkaniach Klubu Biznesu na Obcasach uczestniczyło łącznie ponad 500 Pań zaangażowanych w rozwój własnej działalności gospodarczej. Spotkania klubu to także forum wymiany doświadczeń i możliwość spotkania wyjątkowych osób. Podobnie będzie podczas Jubileuszowej Gali Klubu Biznesu na Obcasach. Zaproszeni Goście opowiedzą o swoich życiowych dokonaniach, będzie czas na wspomnienia, podziękowania  i odrobinę uczty duchowej. Jubileuszową Galę Klubu Biznesu na obcasach gościć będą barokowe progi Teatru Zdrojowego w Szczawnie –Zdroju.  Patronat honorowy objęła posłanka na Sejm RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka. Niebawem relacja z Gali

 

więcej >>>

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW)ogłosiła nabór projektów wspierające działania przedsiębiorców sektora MŚP, dotyczące zwiększenia zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Termin naboru projektów zaplanowano od 30 listopada 2015 do 7 grudnia 2015 . Konkurs nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-006/15 ogłaszany jest przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) – Gminę Wałbrzych w ramach RPO WD 2014-2020 – Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Miejsce składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w imieniu Gminy Wałbrzych, prowadzi Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

więcej >>>

W czwartek 27 sierpnia 2015r. o godz. 11.00 SSC Izba Handlowa Sp. z o.o. wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych z Gruzją.  Spotkanie Pozyskiwanie nowych rynków eksportowych w Gruzji” prowadzić będzie Radca Ambasadora do spraw  ekonomicznych Republiki Gruzji w Polsce  Pani Natalia Topcziszwili oraz przedstawiciele Silesii Izby Handlowej Sp. z o.o.

 Spotkanie jest nieodpłatne i  obejmuje następną tematykę:

• specyfika nawiązywania kontaktów z partnerami gruzińskimi

• możliwości rozwoju współpracy pomiędzy regionami

• system podatkowy

• rynek  gruziński według branż

• formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia

• misja gospodarcza do Gruzji

• możliwości otrzymania refundacji w ramach wyjazdu do Gruzji

Spotkanie odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu, przy ul: Kasztanowej 3a. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 707 11 52.

więcej >>>

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zaprasza na VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 9-10.10.2015r.w Hotelu NH Prague City w Pradze. Organizatorem Konferencji pod hasłem: ,,Systemy podatkowe w Polsce, Czechach  i Niemczech”  jest Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konferencja, skierowana dotychczas wyłącznie do doradców podatkowych, w tym roku po raz pierwszy ma charakter otwarty i mogą w niej uczestniczyć również przedstawiciele innych środowisk oraz biznesu. Jej celem jest integracja wszystkich środowisk zajmujących się problematyką podatkową w Polsce, Niemczech i Czechach. Szczegółowy harmonogram konferencji, cennik, informację na temat programu kulturalnego oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na polskiej stronie internetowej konferencji: http://www.kdpcr.cz/informace/konferencja#konferencja. Wypełnione zgłoszenia (zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej) należy przesyłać na adres e-mailowy:  selesovsky@kdpcr.cz. (,,zgłoszenie pozostałych uczestników” – formularz zgłoszeniowy”).

więcej >>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Firmy mogą składać wnioski od 7.05 do 22.06. Alokacja konkursu wynosi około 500 milionów złotych

więcej >>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw” „Poddziałania 1.1 1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na mikro, małe i średnie firmy czeka 1,6 mld złotych.

 

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór do następujących Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku:

-surowce naturalne i zaawansowane materiały (w tym wykorzystanie technologii fotonicznych, nanotechnologii, technologii pomiarowych, surowce jako dodatki funkcjonalne do kompozytów, polimerów, technologie odzysku składników użytecznych z odpadów, sensory w systemach kontroli procesów technologicznych wydobycia)

-żywność funkcjonalna i nutraceutyki (w tym biotechnologia, żywność ukierunkowana na profilaktykę chorób cywilizacyjnych, technologie żywności, preparaty biomedyczne)

-produkcja maszyn i urządzeń, obróbka metali (w tym nanotechnologie, polimery, technologie materiałowe dla elementów urządzeń wykorzystywanych w ekstremalnych warunkach)

-branża chemiczna i farmaceutyczna (w tym biomateriały, inżynieria genetyczna, nanonośniki, systemy dostarczania leków)

-mobilność przestrzenna ( w tym części do samochodów, samoloty i podzespoły do produkcji lotniczej)

- ICT ( w tym programowanie, aplikacje mobilne, internet rzeczy)

Celem grup jest identyfikacja i monitoring wskazanych obszarów rozwojowych w regionie, określanych jako inteligentne specjalizacje oraz zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a sektorem nauki i biznesu.

Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji mają stanowić forum wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń w danym obszarze gospodarczo – technologicznym jak również być miejscem, w którym odbywać się będzie dyskusja nad nowymi, wyłaniającymi się możliwościami rozwojowymi w regionie i pożądanymi  kierunkami inwestowania środków publicznych w projekty innowacyjne.

Szczegółowy  Regulamin funkcjonowania Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku oraz deklarację uczestnictwa znajdą Państwo na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/aktualnosci/ oraz www.innowacje.dolnyslask.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki UMWD: Justyna Lasak, tel. 71 776 94 43; Michał Frycz, tel.71 776 91 86

W przypadku wątpliwości oraz potrzeby wsparcia procesu aplikowania do grup roboczych prosimy o kontakt z doradcami Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu tel. 0748480100

więcej >>>

2 kwietnia 2015 r. rusza pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020. Uzgodniono już warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby otrzymać wsparcie. Na mikro, małe i średnie firmy czeka 1,6 mld złotych

więcej >>>

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany już po raz jedenasty przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Patronat honorowy nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.
Cele
Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
Celem konkursu jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Kategorie konkursowe

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:

·         START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,

·         PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,

·         SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku. W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mikroprzedsiebiorcaroku.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną - 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

Dodatkowych informacji udzielają:
Dorota Szostek - Rustecka, Dyrektor Biura Prasowego Citi Handlowy, tel. (+48 22) 690 10 49,
e-mail: dorota.szostekrustecka@citi.com
Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 501 128 882, e-mail: krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl

 

 

więcej >>>

Federacja Przedsiębiorstw Społecznych zaprasza na szkolenie pn.: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna”,

Prezesie zastanawiałeś się po co Ci wiedza na temat bilansu, rachunku zysków i strat? Jaki masz przychód z prowadzonej działalności? Jak poradzić sobie z zaległościami nieuczciwych kontrahentów?
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na powyższe pytania oraz pogłębić wiedzę na temat sprawozdań finansowych i merytorycznych to szkolenie jest dla CIEBIE !!! Koszt szkolenia wynosi 150 złotych. Dla członków Federacji Przedsiębiorstw społecznych szkolenie jest bezpłatne

Szkolenie pn.: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna”, odbędzie się w dniu 06.03.2014. w godzinach od 10:00 do 15:00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65

Adresatami szkolenia: są przede wszystkim osoby z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem społecznym.

Tematyka:
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat m.in.:
• zasad sprawozdawczości wraz z kalendarzem oraz instytucjami
• jaki jest cel sprawozdania,
• co zrobić z przeterminowanymi płatnościami nieuczciwych kontrahentów
• nowelizacja ustawy o rachunkowości
• sprawozdawczość finansowa:
aspekty prawne,
Bilans,
Rachunek wyników,
CIT
Uzyskają Państwo praktyczne informacje w oparciu o przykłady jak czytać powyższe dokumenty, po co one są, czemu służą i dlaczego każdy zarząd powinien się z nim zapoznać, jak podzielić nadwyżkę bilansową?
• po co planować wydatki i jak ma się to do bilansu oraz rachunku zysków i strat.
• Walne Zgromadzenie podsumowujące poprzedni rok działalności.
Prowadzący:
Aleksandra Kida – posiadająca długoletnie doświadczenie w pracy Księgowej. Od 5 lat specjalizuje się w księgowaniu spółdzielni socjalnych oraz fundacji i stowarzyszeń.
Nadsyłanie zgłoszeń:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: anna.stanaszek@fres.org.pl do dnia 4.03.2015 tytułem: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna”,

Koszt szkolenia: 150 zł od osoby. Dla członków federacji bezpłatnie

więcej >>>

W ubiegłym roku 41% pracowników, czyli 45 909 osób, które wzięły udział w badaniu otrzymywało wyższe wynagrodzenie niż rok wcześniej – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Przyczyny tego wzrostu mogą być różne, część pracowników otrzymała podwyżkę, inni zmienili prace na lepiej płatną lub otrzymali premię etc. Co dziesiąty pracownik zarabiał w 2014 roku mniej niż rok wcześniej, a 45% pracowników otrzymywało wynagrodzenie takiej samej wysokości. Spośród poszczególnych szczebli w hierarchii organizacji największą grupą, która deklarowała wzrost wynagrodzenia rok do roku, byli specjaliści. Wyższe zarobki otrzymywało 45% zatrudnionych na tym szczeblu. Podobnie było wśród kierowników – 44% zarabiało więcej niż w roku 2013. Wyższe zarobki otrzymywało 32% pracowników szeregowych.  Osoby, których wynagrodzenie wzrosło w stosunku do poprzedniego roku zarabiają ogólnie więcej niż te, których pensja rok do roku nie zmieniła się lub spadła. Mediana wynagrodzeń dyrektorów, którzy otrzymali w 2014 roku wyższe wynagrodzenie wyniosła 24 000 PLN brutto miesięcznie, jest to kwota o 7 700 PLN wyższa niż mediana płac dyrektorów, których wynagrodzenia zmniejszyły się i o 4 500 PLN wyższa od tych, których wynagrodzenia nie zmieniły się. Rozpatrując firmy różnej wielkości widać, że w wielkich przedsiębiorstwach aż 47% zatrudnionych zarabiało w 2014 roku więcej niż w 2013. W małych firmach i w mikroprzedsiębiorstwach wyższe niż rok wcześniej płace otrzymywało 36% zatrudnionych. W firmach z przewagą kapitału zagranicznego 55% pracowników otrzymywało wyższe wynagrodzenie niż rok wcześniej. O 20% mniej osób, które pracują w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego zanotowało wzrost swojej pensji. Co więcej w polskich firmach 12% osób otrzymywało niższe wynagrodzenie niż w 2013 roku, w firmach zagranicznych odsetek ten wyniósł 7%. Biorąc pod uwagę podział administracyjny, najwyższy odsetek pracowników zarabiał więcej w województwie dolnośląskim i małopolskim, kolejno 48% i 46%. Najmniejszy odsetek osób otrzymywał wyższe wynagrodzenie w województwach świętokrzyskim i warmińsko – mazurskim, kolejno 30% i 33%. Badając wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach można zauważyć, że wyższe niż w 2013 roku pensje otrzymywało wielu programistów Java (66% pracowników). Z kolei odsetek spawaczy oraz sekretarek, które miały wyższe wynagrodzenie wyniósł kolejno 28% i 26%.
Ewelina.Jurczak
wynagrodzenia.pl

więcej >>>

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła harmonogram konkursów. W ramach trzech instrumentów wsparcia PARP ogłosił następujące konkursy:
1. Pożyczka dla kobiet ( przyjmowanie wniosków od marca 2015 - do wyczerpania alokacji). Alokacja wynosi 20 000 000 złotych. Pożyczka dla kobiet jest udzielana na realizacje przedsięwzięcia którego celem jest: - uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub rozwój działalności gospodarczej.
2. Wsparcie na uzyskanie Grantu (przyjmowanie wniosków  zaplanowano na kwiecień - maj 2015). Alokacja wynosi 2 000 000 złotych. Wsparcia finansowe udzielane jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r.
3. Wsparcie w ramach dużego bonu (przyjmowanie wniosków  zaplanowano na marzec - kwiecień 2015) Alokacja wynosi 4 120 000 złotych. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 

więcej >>>

W dniach 8-14 marca 2015 roku organizowana jest misja gospodarcza dla polskich firm do Wietnamu HANOI - HOSHIMIN. Misja przygotowana jest we współpracy z  Ambasadą Wietnamu w Warszawie oraz Izbami gospodarczymi w Hanoi i w Hoshimin. Celem misji jest odbycie bezpośrednich rozmów handlowych z firmami wietnamskimi w Hanoi - stolicy Wietnamu oraz w Hoshimin, drugim najważniejszym miastem tego wspaniałego kraju. Chetnych przedsiębiorców prosimy o kontakt z Sudeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości biuro@inkubatorsudecki.pl

więcej >>>

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości  rekomenduje zbliżające się wydarzenie, które zaplanowane zostało na 22-24 stycznia 2015 roku w Karpaczu. Instytut Studiów Wschodnich organizuje  IX Forum Energetyczne, które odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2015 r. w Karpaczu. Forum Energetyczne to największa konferencja poświęcona problemom energii w Polsce i Europie Środkowej. W konferencji uczestniczy około 500 gości i dziennikarzy z kilkudziesięciu redakcji. Warto podkreślić znaczący udział przedstawicieli firm i instytucji zagranicznych sektora energetycznego, co czyni Forum Energetyczne unikalnym pod tym względem i jednocześnie jednym z najważniejszych tego typu spotkań w naszym rejonie. Podczas Forum Energetycznego padają ważne deklaracje dotyczące rozwoju sektora energetycznego, powstają nowe inicjatywy inwestycyjne i nawiązywane są nowe kontakty biznesowe. Organizowane przez Instytut Forum Energetyczne, jest konferencją, na którą zapraszeni są  Gości, należących do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w dziedzinie szeroko pojętej energetyki i otoczenia biznesu tego sektora gospodarki.

Pierwszy etap rejestracji na Forum Energetyczne możliwy jest za pośrednictwem linka

 

https://www.forumekonomiczne.pl/rejestracjaEnergetyczne2015/form/forumekonomiczne?_lang=pl

 

Udział w Forum jest bezpłatny.

 

więcej >>>

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości uruchomi niebawem Fundusz Pożyczkowy tylko dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gosp. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej w I kwartale 2015 roku

więcej >>>

Misja gospodarcza do Azerbejdżanu dla firm sektora MŚP ( 15.12.2014)

Silesia Izba Handlowa zaprasza do udziału w misji gospodarczej firm Polskich do Azerbejdżanu, która odbędzie się w dniach: 22 – 27 lutego 2015.  Z uwagi na aktualną sytuację w Rosji i w Ukrainie ten właśnie kraj również umożliwia firmom Polskim współpracę biznesową w Azji Centralnej oraz w całej Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej w tym w Federacji Rosyjskiej. Azerbejdżan, zwany Drugim Kuwejtem, swoje bogactwo zawdzięcza ropie naftowej oraz spójnej, nastawionej na rozwój rynku wewnętrznego, polityce władz tego kraju. Firmy polskie są tu postrzegane  jako solidne na równi z niemieckimi. W trakcie naszej misji do Azerbejdżanu odbędziemy spotkania z firmami i władzami lokalnymi w trzech najważniejszych miastach tego Kraju: w Baku, Sumgajcie i w Gandży

Wielobranżowa misja gospodarcza do Kazachstanu ( 15.12.2014)

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KAZACHSTANU
AŁMATY – KARAGANDA - ASTANA: 8 - 15 lutego 2015.

ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:
+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 729 405 473
e-mail:  
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
NIP: 898-211-65-75; KRS:0000284956
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 66 000,00 zł
1.2. Izby gospodarcze w Almacie, Karagandzie i w Astanie.

PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy: 8 luty 2015 - niedziela: 
- Wylot z Warszawy do Ałmaty.
- Lądowanie w Ałmaty.
- Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja, czas wolny.


Dzień drugi: 9 luty - poniedziałek: